Algemene Voorwaarden Air meets Water

Algemene Voorwaarden Air meets Water

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 AMW: mevrouw A. Landman, h.o.d.n. Air meets Water, kantoorhoudend te (2274 AX) Voorburg aan de Fransstraat 5, met KvK-nummer: 63113988.

1.3 Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en AMW, waarbij AMW zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld –doch niet uitsluitend- het verrichten van coachingswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord dan wel mediationwerkzaamheden.

1,4 Opdrachtgever: degene die aan AMW opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en AMW.
1.6 Partijen: de Opdrachtgever en AMW gezamenlijk.
1.7 Schriftelijk: per post of per e-mail.


Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met AMW. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door AMW Schriftelijk zijn aanvaard.

2,3 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

2.4 Indien AMW niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AMW in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door AMW derden worden betrokken.

2.6 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.7 AMW is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Opdrachtgever na de wijziging opnieuw van de diensten van AMW gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.


Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle offertes van AMW zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft AMW het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief verschuldigde BTW.

3.3 Indien het aanbod is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is AMW te allen tijde gerechtigd de in het aanbod vermelde details, waaronder prijzen, aan te passen.
3.4 Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod dan is AMW daaraan niet gebonden.
3.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door AMW aan de Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging Schriftelijk door de Opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door AMW aan de Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever wordt bevestigd, op het moment dat AMW met instemming van de Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen dan wel wanneer de Opdrachtgever een aanmeld- of inschrijfformulier (digitaal) heeft ondertekend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven. Bij mediation komt de Overeenkomst tot stand door ondertekening van een mediationovereenkomst.
3.6 AMW is gerechtigd in het kader van de opdracht derden in te schakelen, zoals andere coaches of mediators, indien dit naar het oordeel van AMW de opdracht ten goede komt.
3.7 AMW kan niet aan haar offertes of Overeenkomsten worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.8 AMW is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze Schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd of zodra  AMW - zonder tegenwerping van de Opdrachtgever - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3.9 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, Schriftelijk dan wel mondeling gedaan.


Artikel 4. Aard van de Overeenkomst

De Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht. Partijen verklaren uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. Er bestaat geen gezagsverhouding c.q. dienstverhouding tussen de Opdrachtgever en AMW. AMW heeft verschillende opdrachtgevers en is niet afhankelijk van één Opdrachtgever.


Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 AMW zal bij de uitvoering van de Overeenkomst steeds de nodige zorg betrachten die van AMW redelijkerwijs en onder de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Alle diensten die door AMW worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. De verplichtingen van AMW zijn slechts inspanningsverplichtingen en hebben nimmer te gelden als resultaatverplichtingen. AMW biedt geen garantie voor het behalen van een bepaald resultaat.

5.2 AMW heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren zonder toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

5.3 Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden uit de Opdracht dienen te zijn afgerond, zijn steeds richttermijnen, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen fataal zijn (een definitief karakter hebben).

5.4 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere werkzaamheden zijn verricht dan waartoe Opdracht is verstrekt, hebben deze werkzaamheden te gelden als incidentele opdracht. De kosten hiervan worden separaat in rekening gebracht conform de uurtarieven van AMW, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.


Artikel 6. Medewerking

6.1 AMW baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens.

6.2 De Opdrachtgever is verplicht alle informatie en documentatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan AMW te verstrekken. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens of bescheiden door de Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor AMW, dan komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3 De Opdrachtgever is gehouden AMW onverwijld te informeren omtrent omstandigheden die gewijzigd zijn indien deze van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 7. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

7.1 AMW heeft recht op het tussen Partijen overeengekomen honorarium, vermeerderd met eventuele onkosten zoals zaalhuur en reiskosten en kosten van door AMW ingehuurde derden.

7.2 In geval van coachingswerkzaamheden geschiedt de betaling voorafgaand aan de dienstverlening, tenzij anders is overeengekomen. AMW zal pas met haar werkzaamheden beginnen zodra de (volledige) betaling is ontvangen. In geval van mediationwerkzaamheden geschiedt de betaling achteraf. In beide gevallen zendt AMW de Opdrachtgever een factuur voor het overeengekomen bedrag. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden door overschrijving naar een door AMW aan te wijzen bankrekening.

7.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, tenzij de wettelijke handelsrente rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke AMW heeft. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van AMW ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Opdrachtgever.  In ieder geval is de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 125,-- vermeerderd met de handelsrente ex artikel 6:119a BW, dan wel de rente ex artikel 6:119 BW. Voor het geval AMW zijn vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever tevens gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht.

7.5 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan AMW verschuldigde hoofdsom.

7.6 AMW kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. AMW kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.7 De Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van AMW zijn betalingsverplichting niet opschorten.


Artikel 8. Annulering

8.1 Beide Partijen kunnen de Opdracht annuleren of tussentijds opzeggen. AMW hanteert diverse annuleringsregelingen.
8.2 In geval van groepscoaching of -mediation:
a)   indien de Opdrachtgever de Opdracht 4 tot 1 weken/week voorafgaand aan de startdatum
      annuleert dient 50 % van de overeengekomen vergoeding, inclusief de volledige eventuele
      onkosten die zijn gemaakt zoals bijvoorbeeld zaalhuur, catering etc., aan AMW te
      worden voldaan;
b)   Indien de Opdrachtgever de Opdracht 1 week of korter voorafgaand aan de startdatum
      annuleert dient de volledige overeengekomen vergoeding, inclusief de volledige eventuele
      onkosten die zijn gemaakt zoals bijvoorbeeld zaalhuur, catering etc., aan AMW te
      worden voldaan.
8.3 In geval van tussentijdse annulering bestaat er geen recht op restitutie dan wel dan is de Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten, tenzij sprake is van naar het oordeel van AMW bijzondere omstandigheden.
8.4 In geval van individuele coaching of mediation kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur dan dient 50 % van de overeengekomen vergoeding te worden voldaan.


Artikel 9. Overmacht
9.1 Indien AMW haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat AMW alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
9.2 Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop AMW geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan AMW niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van AMW of van door AMW ingehuurde derden daaronder begrepen.
9.3 AMW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat AMW zijn verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 10. Klachten


10.1 Bezwaar naar aanleiding van de Opdracht of ten aanzien van de (hoogte van de) factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen nadat de Opdracht is geëindigd dan wel de factuur is verzonden, per e-mail aan AMW medegedeeld te worden. De klacht dient gemotiveerd te worden. AMW zal zo spoedig als mogelijk reageren op deze klacht.

10.2 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3 Na de termijn als genoemd in lid 1 worden klachten niet meer in behandeling genomen
 en vervalt het recht op reclames voor de Opdrachtgever.

10.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan  
 door AMW gemaakte kosten integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

10.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Opdrachtgever jegens AMW één jaar.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 AMW is slechts aansprakelijk voor enige schade indien dit blijkt uit dit artikel 11.

11.2  AMW is slechts aansprakelijk voor directe schade indien zij na een Schriftelijke
 ingebrekestelling waarin haar een redelijke termijn is gegund het verzuim te herstellen  
 alsnog in gebreke is.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van
 de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
 gebrekkige prestatie van AMW aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor  
 zover deze aan AMW toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
 voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze
 kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

11.4  AMW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat  
 AMW is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of  
 onvolledige gegevens.

11.5 AMW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
 gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 Indien AMW aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 

11.7  aansprakelijkheid van AMW beperkt tot maximaal het factuurbedrag,
 althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De
 aansprakelijkheid van AMW is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
 der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.8  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de  
 schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AMW of door haar ingeschakelde
 derden.

11.9 De Opdrachtgever vrijwaart AMW voor mogelijke aanspraken van derden, die in  
 verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
 aan andere dan aan AMW toerekenbaar is.


Artikel 12. Geheimhouding

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1 AMW heeft het auteursrecht op alle werken, alsook overige intellectuele eigendomsrechten indien van toepassing, voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de Opdracht.
13.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de werken, waaronder onder meer adviezen, brochures, trainingen, werkwijzen, werkboeken, e-books, artikelen en overige documenten van AMW, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen of anderszins te exploiteren en delen. Voornoemde exploitatie, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van AMW, behoudens de uitzonderingen in de wet en voor zover dit passend is binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden, of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden.

14.2 AMW kan in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van de Opdrachtgever  verwerken. Deze verwerking geschiedt conform de privacyverklaring, die geraadpleegd kan worden op de website van AMW.

14.3 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 Onverminderd het recht van AMW een geschil voor te leggen aan de volgens de we bevoegde rechter, zullen geschillen tussen Partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van AMW, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Versie december 2018